Zeige alle 6 Treffer Neustart
Verfasser:
Salm, Constance de (CdS)
Empfänger:
Théis, Alexandre Étienne Guillaume, baron de (Bruder der CdS)
Entstehungszeit:
1825-11-01
Schlagwörter:
Freundschaft, Familie/Familienrecht
Verfasser:
Salm, Constance de (CdS)
Empfänger:
Théis, Alexandre Étienne Guillaume, baron de (Bruder der CdS)
Entstehungszeit:
1825-11-27
Schlagwörter:
Freundschaft, Briefpartner/Werk
Verfasser:
Salm, Constance de (CdS)
Empfänger:
Théis, Alexandre Étienne Guillaume, baron de (Bruder der CdS)
Entstehungszeit:
1832-04-02
Schlagwörter:
Cholera, Freundschaft, Botanik/Gartenkunst, Familie/Familienrecht, Alter/Jugend
Verfasser:
Salm, Constance de (CdS)
Empfänger:
Théis, Alexandre Étienne Guillaume, baron de (Bruder der CdS)
Entstehungszeit:
1832-06-10
Schlagwörter:
Cholera, Familie/Familienrecht, Ehe/Liebe, Freundschaft
Verfasser:
Salm, Constance de (CdS)
Empfänger:
Théis, Alexandre Étienne Guillaume, baron de (Bruder der CdS)
Entstehungszeit:
1832-08-16
Schlagwörter:
Cholera, Ehe/Liebe, Europa - Politik, Freundschaft
Verfasser:
Salm, Constance de (CdS)
Empfänger:
Théis, Alexandre Étienne Guillaume, baron de (Bruder der CdS)
Entstehungszeit:
1832-10-22
Schlagwörter:
Freundschaft, Frankreich - Politik, Familie/Familienrecht