Zeige alle 7 Treffer Neustart
Verfasser:
Salm, Constance de (CdS)
Empfänger:
Théis, Alexandre Étienne Guillaume, baron de (Bruder der CdS)
Entstehungszeit:
1825-11-01
Schlagwörter:
Freundschaft, Familie/Familienrecht
Verfasser:
Salm, Constance de (CdS)
Empfänger:
Théis, Alexandre Étienne Guillaume, baron de (Bruder der CdS)
Entstehungszeit:
1825-11-26
Schlagwörter:
Freundschaft, Briefpartner/Werk
Verfasser:
Salm, Constance de (CdS)
Empfänger:
Théis, Alexandre Étienne Guillaume, baron de (Bruder der CdS)
Entstehungszeit:
1832-04-02
Schlagwörter:
Cholera, Freundschaft, Botanik/Gartenkunst, Familie/Familienrecht, Alter/Jugend
Verfasser:
Salm, Constance de (CdS)
Empfänger:
Théis, Alexandre Étienne Guillaume, baron de (Bruder der CdS)
Entstehungszeit:
1832-10-22
Schlagwörter:
Freundschaft, Frankreich - Politik, Familie/Familienrecht
Verfasser:
Salm, Constance de (CdS)
Empfänger:
Théis, Alexandre Étienne Guillaume, baron de (Bruder der CdS)
Entstehungszeit:
1838-10-21
Schlagwörter:
Freundschaft
Verfasser:
Salm, Constance de (CdS)
Empfänger:
Théis, Alexandre Étienne Guillaume, baron de (Bruder der CdS)
Entstehungszeit:
1838-12-01
Schlagwörter:
Freundschaft
Verfasser:
Salm, Constance de (CdS)
Empfänger:
Théis, Alexandre Étienne Guillaume, baron de (Bruder der CdS)
Entstehungszeit:
1839-03-19
Schlagwörter:
Medizin/ Impfung, Tod/Trauer, Freundschaft